Privacyverklaring

Bij ’t Be-You-ty Atelier vinden wij uw privacy erg belangrijk en is het dus vanzelfsprekend dat wij deze ook proberen te waarborgen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ’t Be-You-ty Atelier verwerkt van haar klanten. ’t Be-You-ty Atelier zal te allen tijden vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Indien u klant bent of wilt worden van ’t Be-You-ty Atelier, of om andere redenen persoonsgegevens aan ’t Be-You-ty Atelier verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u deze privacyverklaring door te lezen en na ondertekening in de salon te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

’t Be-You-ty Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

’t Be-You-ty Atelier, Aan de Vaart 49, 1506 TW Zaandam

+31 6 17190717, info@be-you-ty-atelier.nl

KvK reg.nr. 66319978

2. Welke gegevens verwerkt ’t Be-You-ty Atelier en met welk doel

’t Be-You-ty Atelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

– Geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer

– eventuele voor – en na foto’s

2.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

’t Be-You-ty Atelier verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– eventuele gezondheidsgegevens via een intake gesprek/nageldiagnose tijdens de eerste afspraak

2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

’t Be-You-ty Atelier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Om diensten en/of goederen bij u te verrichten en/of af te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het afhandelen van uw betaling voor de geleverde diensten en/of producten

– Verzenden van nieuwsberichten over behandelingen, producten en andere wetenswaardigheden m.b.t. onze dienstverlening en ’t Be-You-ty Atelier zelf

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– ’t Be-You-ty Atelier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Deze gegevens zijn wij wettelijk verplicht zeven jaar te bewaren.

– In geval van foto’s bestaat er de mogelijkheid dat deze gepubliceerd worden op social media, de website van ’t Be-You-ty Atelier of in reclame materiaal. Uiteraard geschiedt dit pas na mondelinge toestemming van uw zijde.

3. Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden

’t Be-You-ty Atelier verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u aangeeft dat de persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Aansluitend zullen de persoonsgegevens vernietigd worden.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ’t Be-You-ty Atelier passende maatregelen getroffen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

’t Be-You-ty Atelier verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van ’t Be-You-ty Atelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ’t Be-You-ty Atelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Het verzoek kunt u indienen via info@be-you-ty-atelier.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ’t Be-You-ty Atelier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

’t Be-You-ty Atelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@be-you-ty-atelier.nl

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.be-you-ty-atelier.nl en mondeling in de salon bekend gemaakt. U wordt geadviseerd regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Alle rechten voorbehouden aan ’t Be-You-ty Atelier© KvK reg.nr. 66319978. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.